Obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenie
  • Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.videokonferencie.sk. Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.videokonferencia.sk a príslušnými právnymi predpismi.
  • Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO: 35772581, DIČ: 2021488568, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5405/B, e-mail: videokonferencia@mediatech.sk, telefonický kontakt: 02-20 999 700 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „spoločnosť MediaTech“ alebo „MediaTech“).
  • Cenník MediaTech je zverejnený na stránke www.videokonferecia.sk a spoločnosť MediaTech si vyhradzuje právo na jeho jednostrannú aktualizáciu (ďalej len „Cenník“).
  • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj P. O. BOX 5, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa; tel. č.: 02/58 27 21 32; alebo internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet tel. č.: 02/58 27 21 56.

 

 1. Kúpna zmluva
 • Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 • Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.
 • Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho žiadaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

 1. Objednávanie tovaru
 • Po výbere produktu kliknite myšou na tlačidlo KÚPITE TU a tovar bude vložený do nákupného košíka. Môžete si navoliť počet kusov. Následne môžete pokračovať v nákupe alebo pristúpiť k dokončeniu objednávky kliknutím na zelené tlačidlo POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE.
 • V nasledujúcom kroku si vyplníte všetky údaje a ak sú správne, Vašu objednávku záväzne uzatvoríte kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ. Predtým je však nutné zakliknúť zaškrtávacie pole a potvrdiť tak Váš súhlas a oboznámenie sa s obchodnými podmienkami.
 • Po ukončení procesu objednávky Vám je vygenerovaná objednávka s konkrétnym číslom. V tomto momente zároveň vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou MediaTech Central Europe a.s. Celý proces nákupu pre obe strany podlieha právam a povinnostiam vyplývajúcim z reklamačného poriadku, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Po potvrdení objednávky a zaplatení tovaru už nie je možnosť zrušiť objednávku.
 • Ak záväzne potvrdíte objednávku, dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v identifikačných údajoch.

 

 1. Ceny
 • Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (20% – presnú sadzbu nájdete vždy na objednávke).
 • Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch akcie alebo do vypredania zásob, ak nie je uvedené inak. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 1. Spôsob platby
 • V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Úhradu je možné zrealizovať cez platobné brány vybraných bánk alebo online platobnou kartou. Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom.
 • Po spracovaní prijatej objednávky bude zákazníkovi vygenerovaná proforma faktúra, na ktorej budú údaje o tovare, výške sumy a bankovom účte, na ktorý treba proforma faktúru uhradiť v termíne splatnosti.
 • Splatnosť proforma faktúry je do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa jej vystavenia. Ak zákazník neuhradí proforma faktúru v lehote splatnosti, systém e-shopu ju označí za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou MediaTech Central Europe, a.s.
 1. Dodacie podmienky
 • Doba dodania je v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade MediaTech od 24 hodín do 30 dní.
 • V prípade, že tovar je dostupný na sklade, ihneď ho expedujeme. Termín expedície je najneskôr nasledujúci pracovný deň. Ak zašlete svoju objednávku v pracovný deň v čase do 12:00, tovar Vám odošleme ešte v ten istý pracovný deň – doba dodania tovaru je nasledujúci pracovný deň. V prípade platby prevodom na účet je tovar expedovaný až po schválení zmluvy resp. po prijatí platby na náš účet.
 • Ak tovar nie je dostupný na sklade, potom sa doba dodania tovaru pohybuje od 3 do 30 dní. Presný termín dodania tovaru Vám bude upresnený telefonicky, prostredníctvom SMS, alebo mailom pri potvrdení objednávky.
 • Spoločnosť MediaTech sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi v rámci Slovenskej republiky najneskôr do 30 dní odo dňa uhradenia proforma faktúry. Spolu s tovarom bude zákazníkovi doručený dodací list a faktúra.
 • Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zákazníkovi ponúkneme možnosť zrušenia objednávky. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
 • Spoločnosť MediaTech sa zaväzuje dodať objednaný tovar k zákazníkovi na adresu, na území Slovenskej republiky, ktorú zákazník uvedie v objednávke. Miesto odberu je určené v objednávke kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.
 • Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
 • Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť MediaTech vopred neinformoval, tovar mu bude po telefonickom kontakte opätovne zaslaný na jeho náklady.
 • Spoločnosť MediaTech nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou.
 1. Doprava kuriérom
 • Ak je tovar na sklade a objednávku vytvoríte v pracovných dňoch do 12:00, tovar Vám bude doručený na dodaciu adresu nasledujúci pracovný deň. Doručenie sa realizuje v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod. Tovar Vám bude doručený za prvé zamykateľné dvere na dodaciu adresu.
 • Cenník dopravy kuriérom je 5,00 € s DPH. Pri nákupe nad 250,00 s DPH € je doprava zdarma.
 1. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.videokonferenica.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)
 • Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 • Ak tovar nakupuje zákazník v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou (na faktúre je uvedené IČO), právo na odstúpenie nevzniká.
 • Zákazník pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môže použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese videokonferencia@mediatech.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci ako spotrebiteľ.
 • V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti MediaTech Central Europe, a.s., a to osobne na adrese Drieňová 34, 821 02 Bratislava alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou MediaTech Central Europe, a.s., a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
 • Tovar musí byť zákazníkom zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti MediaTech Central Europe, a.s. spolu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Vrátený tovar musí byť nepoužitý, v pôvodnom stave a balení ako pri prevzatí zásielky. Tovar neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá. Odporúčame tovar zaslať doporučene a poistiť ho.
 • Zákazník informuje predávajúceho na e-mail videokonferencia@mediatech.sk, že tovar zasiela späť. Po prijatí tovaru predávajúci vykoná jeho kontrolu a budeme kupujúceho e-mailom informovať o termíne vybavenia.
 • Spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi platbu za príslušný vrátený tovar, ktorú od neho prijal na základe zmluvy. Úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

 1. Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov
 • Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom MediaTech a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 • V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov MediaTech a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v servisnom stredisku spoločnosti MediaTech.
 • Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu).
 • Spoločnosť NAY nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.
 • V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne v spoločnosti MediaTech alebo na e-mailovej adrese videokonferencia@mediatech.sk.

 

 1. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti MediaTech Central Europe, a.s. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.zvuk.sk/ochrana-osobnych-udajov-370.html

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.videokonferencie.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.03.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.
 • Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti MediaTech, ktorý je dostupný na www.videokonferencie.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami Reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia Reklamačného poriadku.