Reklamačné podmienky

 

  1. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že reklamácia je uplatnená do 7 dní od dňa dodania, spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s. sa zaväzuje poškodený alebo nefunkčný tovar vymeniť. Po možnom opakovaní tohto prípadu spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s. umožní zákazníkovi objednávku zrušiť. Oneskorené reklamácie tohoto typu nebude spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s. akceptovať a bude ich riešiť ako bežnú reklamáciu uvedenú v bode číslo 2.
  2. V prípade uplatnenia reklamácie neskôr platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku spoločnosti MediaTech Central Europe, a.s. . V prípade uplatnenia reklamácie sa zákazník môže obrátiť na spoločnosť MediaTech  Central Europe, a.s. telefonicky (+421-2-20 999 700), e-mailom (servis@mediatech.sk), alebo poštou. Miestom reklamácie je sídlo spoločnosti MediaTech Central Europe, a.s. (Drieňová 34, 821 02 Bratislava). Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry do servisného strediska. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, ktorá je stanovená v záručnom liste dodanom s tovarom, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.
  3. Po obdržaní tovaru spolu s reklamáciou sme povinní do 30 dní písomne formou e-mailu, resp. doporučeného listu oboznámiť Vás s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je správa od servisného technika.
  4. V prípade, ak Vám bude reklamácia uznaná, máte právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo na vrátenie peňazí.
  5. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
  6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym používaním, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bolo zasiahnuté do výrobku inou ako oprávnenou osobou (servisným strediskom).

 

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo:

  • na bezplatnú opravu výrobku, ak ide o odstrániteľnú vadu
  • pri výmene vadného dielu výrobku za nový v rámci opravy kupujúci nemá nárok na vydanie dielu, ktorý bol vymenený
  • na výmenu výrobku za nový alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny dobropisom), ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo o odstrániteľné vady vyskytujúce sa opakovane bez ohľadu na ich druh a brániace tomu, aby sa výrobok mohol užívať na určený účel (kupujúci má právo zvoliť si medzi výmenou výrobku alebo vrátením kúpnej ceny – svoju voľbu následne nemôže zmeniť)
  • ak dôjde k výmene, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového výrobku