Ochrana osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu www.videokonferencia.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.videokonferencia.sk je spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, IČO 35 772 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5405/B, email: videokonferencia@mediatech.sk, tel. č. +421-2- 20999700, ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov, účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ spracúvania

Spoločnosť MediaTech Central Europe, a.s. rešpektuje Vaše súkromie. Našim cieľom je ponúkať Vám plnohodnotné služby, preto potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a ručíme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu, okrem príjemcov v zmysle bodu 3. nižšie. Týka sa to Vašich identifikačných a kontaktných údajov, ktoré potrebujeme za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, príp. za účelom priameho marketingu a údajov o Vašich nákupoch. Poskytnutie dotknutých osobných údajov predstavuje zmluvnú požiadavku. Tieto osobné údaje nám nie ste povinní poskytnúť, no v prípade ich neposkytnutia v celom nižšie uvedenom rozsahu nebude môcť dôjsť k uzavretiu zmluvy, resp. k jej riadnemu plneniu zo strany MediaTech Central Europe, a.s.

V prípade fyzických osôb ide o nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa na doručovanie, číslo telefónu a emailová adresa. V prípade, právnických osôb, alebo živnostníkov ide o nasledovné údaje: obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailová adresa.

 

Ak ste nám poskytli osobné údaje, tieto budú použité iba za účelom:

 • riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom online shopu medzi nami a Vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu Vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke zvuk.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, a na základe Vášho súhlasu.
 • marketingovými účelmi, ak ste na stránke www.videokonferencia.sk vyjadrili súhlas so zasielaním marketingových materiálov.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej strane, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie Vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme Vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo, Vaše platobné údaje pri platbe platobnou kartou. Vaše e-mailová adresa slúži ako ako komunikačný prostriedok. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy.

 

 1. Kritériá na určenie doby uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme Vaše osobné údaje získali.

 

 1. Práva zákazníka v rámci ochrany osobných údajov

Zákazník ako dotknutá osoba má v rámci ochrany osobných údajov právo na:

 

 • právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k jeho osobným údajom v zmysle čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“);
 • právo na opravu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa v zmysle čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 22 Zákona;
 • právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 23 Zákona;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 24 Zákona;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov zo strany prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak zákazník namietne spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu, prevádzkovateľ nesmie ďalej osobné údaje tohto zákazníka na účely priameho marketingu spracúvať;
 • právo na prenosnosť osobných údajov zákazníka v zmysle čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 26 Zákona;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 • právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa zákazník domnieva, že bol priamo dotknutý na jeho právach podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo podľa Zákona.

Tieto práva si zákazník môže u prevádzkovateľa kedykoľvek uplatniť

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa;
 • elektronicky zaslaním e-mailu na dpo@mediatech.sk; alebo
 • telefonicky na telefónnom čísle +421-2- 20999700

 

 1. Osobitné ustanovenia týkajúce sa súborov cookies

Prevádzkovateľ ako správca webovej stránky www.videokonferencia.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • Merania návštevnosti webovej stránky a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke;
 • Základnej funkčnosti webovej stránky.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považovaný za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Webovú stránku je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možné buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu námietku na emailovej adrese dpo@mediatech.sk. Vaša námietka bude spracovaná bezodkladne, najneskôr do tridsať dní od jej doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webovej stránky budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webovej stránky.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webovej stránky, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webovej stránky a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu najviac 2 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti).

Zhromaždené cookies súbory sú poskytované poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou zo skupiny Alphabet Inc.

Ak sa rozhodnete vymazať e-mailovú adresu z našej databázy s cieľom ukončiť zasielanie newslettrov, môže to kedykoľvek urobiť aj podľa postupu uvedeného na každej zasielanej správe.